Otras cookies to view the content." data-cli-src="https://www.facebook.com/tr?id=519918654845787&ev=PageView&noscript=1" data-no-translation-data-cli-label="" data-no-translation-data-cli-placeholder=""/>

Condicions d'ús

CARMILA ESPAÑA S.L. (d'ara endavant també, CARMILA ESPAÑA), amb domicili Avda. de la Transición Española, 34 Edificio B – Planta 4ª (Parque Empresarial Omega) – 28108 Alcobendas (Madrid) i amb C.I.F. B86772837, inscrita al Registre Mercantil de Madrid, al Tom 32246, Secció 8, Full M 563021, com a titular del CENTRE COMERCIAL ALCOBENDAS i de la pàgina web https://www.micentrocomercial.es/terrassa-valles (d'ara endavant, la Pàgina web).

2. Condicions d'ús

Aquestes condicions d‟ús regulen l‟accés i la utilització lliure de la Pàgina web allotjada sota el nom de domini https://www.micentrocomercial.es/terrassa-valles. El acceso o utilización de la Página web implican la aceptación por parte del Usuario de las presentes Condiciones de Uso.

3. Usos no permesos

Com a Usuari de la Pàgina web us informem que està PROHIBIT i, per tant, les seves conseqüències seran de la seva exclusiva responsabilitat, l'accés o la utilització de la Pàgina web amb fins il·legals o no autoritzats, amb finalitat econòmica o sense, i, en concret , i sense que el següent llistat tingui caràcter absolut, queda prohibit:

  1. Fer un ús de la Pàgina web de forma il·legal, o de qualsevol altra manera per la qual es pugui danyar, sobrecarregar o perjudicar el mateix lloc.
  2. Introduir virus informàtics, fitxers defectuosos, o allotjar, emmagatzemar, distribuir o compartir qualsevol altre material o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions en els continguts, programes o sistemes de la pàgina web.
  3. Usar o revendre amb fins comercials no autoritzats els continguts inclosos a la Pàgina web sense comptar amb la prèvia autorització de CARMILA ESPAÑA.
  4. CARMILA ESPAÑA estarà legitimada per adoptar les mesures necessàries en cas d'incompliment del que preveu aquesta clàusula, ja ho faci al seu exclusiu criteri, ja a petició de tercer afectat o d'autoritat competent. L'adopció de les mesures esmentades no dóna dret a cap indemnització.

4. Utilització de la pàgina web: responsabilitats

L'Usuari és enterament responsable de l'accés i ús correcte de la Pàgina web amb subjecció a la legalitat vigent a Espanya, així com als principis de bona fe, a la moral ia l'ordre públic, i amb el compromís d'observar diligentment qualsevol instrucció que , en relació amb aquest ús i accés, pogués ser-li proporcionada per CARMILA ESPAÑA de conformitat amb el que preveuen aquestes Condicions d'Ús.

L'Usuari està obligat a fer un ús raonable de la pàgina web i els seus continguts, segons les possibilitats i fins per als quals està concebut.

L'Usuari és l'únic responsable de la informació, opinions, al·lusions o continguts de qualsevol mena que pugui comunicar a través de la Pàgina web.

5. Protecció de dades de caràcter personal

La recollida i el tractament de les dades personals subministrades per l'Usuari així com l'exercici dels drets d'aquest sobre aquestes dades, es regiran per la Política de Privacitat de la Pàgina web.

6. Exempció de responsabilitat

6.1. Pels continguts facilitats per Usuaris

Si algun dels continguts, arxius, informacions, publicitat, opinions, conceptes i imatges allotjats a la Pàgina web fossin contaris a la llei, la moral, la bona fe i l'ordre públic o contenen qualsevol tipus de virus informàtic o rutina de programari similar se'n retirarà.

CARMILA ESPAÑA no es fa responsable dels continguts, arxius, informacions, publicitat, opinions, conceptes i imatges que no depenguin de la pàgina web, ni siguin gestionats per CARMILA ESPAÑA.

CARMILA ESPAÑA no assumirà cap responsabilitat, ja sigui directa o indirecta, derivada del mal ús de la Pàgina web o els seus continguts per part de l'Usuari assumint aquest, en tot cas, sota la seva responsabilitat exclusiva, les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l'accés o l'ús de la pàgina web o dels continguts allotjats, així com de la seva reproducció o comunicació.

6.2. Pels continguts allotjats en pàgines accessibles des de la pàgina web

CARMILA ESPAÑA no es fa responsable de cap dels continguts, arxius, informacions, publicitat, opinions, conceptes i imatges que s'emetin, publiquin o distribueixin directament i indirectament a través de qualsevol web interconnectat al qual s'accedeixi a través de la Pàgina web per mitjà de links, o qualsevol dels serveis que es vinculin o relacionin a aquest Lloc interconnectat.

Igualment, CARMILA ESPAÑA exclou la seva responsabilitat pels serveis, béns o productes que puguin ser adquirits o contractats a tercers a través d'un accés a la pàgina web, especialment en aquells casos en què el procés de compra o contractació es realitza directament a la pàgina web del tercer i encara que apareguin distintius o un «frame» amb els elements gràfics de la pàgina web (Branding).

6.3. Pel funcionament de la Pàgina web

CARMILA ESPAÑA presta els seus serveis i continguts de forma continuada emprant tots els mitjans tècnics al seu abast per fer aquesta prestació de forma satisfactòria.

CARMILA ESPAÑA podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda a la pàgina web, als serveis, o als continguts sense que això de lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de cap responsabilitat.

CARMILA ESPAÑA no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament de la pàgina web. En qualsevol cas, CARMILA ESPAÑA durà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas de fallada tècnica.

7. Propietat intel·lectual i industrial

CARMILA ESPAÑA com a titular de l'obra col·lectiva en què consisteix la Pàgina web, és el titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquesta.

Està prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i, en general, qualsevol acte d'explotació de la totalitat o part dels continguts (imatges, textos, dissenys, índexs, formes, etc.) que integren la pàgina web, així com de les bases de dades (dret sui generis) i del programari necessari per a la visualització o el seu funcionament (inclosos codis font), que no compti amb l'expressa i prèvia autorització escrita de CARMILA ESPAÑA.

L'Usuari no podrà, en cap cas, explotar o servir comercialment, de forma directa o indirecta, total o parcial, de cap dels continguts (imatges, textos, dissenys, índexs, formes, etc.) que conformin la Pàgina web sense la autorització prèvia i per escrit de CARMILA ESPAÑA.

Tots els continguts, sense exclusió i de manera no limitativa, que formen part de la Pàgina web, és a dir, informacions, articles, dades, textos, logos, icones, imatges, disseny i imatge de la Pàgina web (aparença externa o «look and feel»), fitxers de vídeo, fitxers d'àudio, bases de dades, aplicacions informàtiques, són propietat de CARMILA ESPAÑA o està explotat sota llicència de tercers titulars dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels continguts esmentats. Aquests estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial vigents.

Totes les marques i logotips de CARMILA ESPAÑA a què s'al·ludeix a la Pàgina web són marques comercials o marques registrades de CARMILA ESPAÑA.

8. Canvis i modificacions de les condicions

CARMILA ESPAÑA podrà, en qualsevol moment, modificar les presents condicions o introduir noves condicions d'ús, n'hi haurà prou per comunicar-ho a través de la pàgina web.

En cas que sobrevingui una acció reguladora, mesura legal o reglamentària que, segons el parer raonable de CARMILA ESPANYA, prohibeixi, restringeixi substancialment o faci comercialment inviable la prestació del servei, CARMILA ESPANYA estarà habilitada per a: (i) modificar el servei o els termes i clàusules del present Contracte amb la finalitat dadaptar-se a la nova situació, (ii) resoldre el Contracte.

CARMILA ESPAÑA estarà exempt de qualsevol responsabilitat derivada de les accions descrites en aquesta clàusula, en publicar les modificacions a la pàgina web.

9. Llei aplicable i jurisdicció

La normativa vigent determinarà les lleis que hagin de regir i la jurisdicció que hagi de conèixer de les relacions entre CARMILA ESPAÑA i l'usuari la pàgina web. No obstant això, en aquells casos en què aquesta normativa vigent prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre's a un fur determinat, CARMILA ESPAÑA i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid.

Sorteigs Opina Promocions Ofertes Club Descobreix